POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W tym dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony andrzejroszak.pl. Tym samym zostaje zrealizowany wobec Ciebie obowiązek informacyjny wynikający z RODO.

W NAJWIĘKSZYM SKRÓCIE:

Nie mam zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych innym osobom czy też firmom. Sam cenię swoją prywatność i rozumiem Twoje oczekiwania. Twoje dane są potrzebne tylko do tego, by ta strona funkcjonowała poprawnie oraz, by zaistniała między nami komunikacja jakiej wzajemnie sobie życzymy 🙂 Jeśli się na to nie zgadzasz – możesz w każdej chwili opuścić tę stronę. Jeśli chcesz więcej szczegółów – zapraszam do przeczytania tego co poniżej 🙂

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH:

Administratorem Twoich danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa),  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, adres e-mail: kontakt@andrzejroszak.pl w związku z realizowaną  przez Andrzeja Roszaka zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie “Andrzej Roszak Strongvision” (dalej: „Fundacja”).

PRZETWARZAMY TWOJE DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

 1. Podjęcia na Twoje żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),
 2. Marketingu i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust.
  1 lit. f Rozporządzenia),
 3. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:

-art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);

-art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);

-art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).

-w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

 1. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 2. w określonym celu na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia) – jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.

JAKIE DANE GROMADZIMY:

Do zawarcia umowy wymagamy podania danych na formularzu umowy / zamówienia  (jeśli ich nie podasz, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy  (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Twoich danych. Pojawienie się u nas Twoich danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których  korzystasz.

Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, możesz dodatkowo np. zamówić usługi nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Twoich danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE:

 1. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy kompetencyjnej);
 2. Podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: beneficjenci Fundacji, informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe.
 3. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie),
 4. Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:

 1. w zakresie realizacji zawartej przez Ciebie z Fundacją umowy w związku z działalnością ZCP o nazwie “Andrzej Roszak Strongvision”, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
 • przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
 • przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
 1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji w związku z prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację;
 2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 3. w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;

w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania. a. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy kompetencyjnej)

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH:

 1. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych. O takiej sytuacji zostaniesz poinformowana/y drogą mailową lub telefoniczną.
 2. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za Państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Ciebie o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Cię o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

PRZYSŁUGUJĄ TOBIE NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:

 1. prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
  (art. 15 Rozporządzenia),
 2. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
  (art. 16 Rozporządzenia),
 3. prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
  do bycia zapomnianym” – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
 5. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Twojej zgody. Uprawnienie to będzie Tobie przysługiwało, gdy będziemy posiadać Twoje dane w formacie elektronicznym – gdy będziemy posiadać Twoje dane jedynie w formie papierowej nie będziesz mieć możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Możesz zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie Twojej zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@andrzejroszak.pl.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie wniosku
o odpowiedniej treści na adres Fundacji lub złożenia go osobiście w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” (ul. Żurawia 6/12 lok. 766,
00-503 Warszawa).

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU:

Niezależnie od praw wymienionych wyżej możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności,

lub

 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Więcej informacji możesz znaleźć w art. 21 rozporządzenia.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH:

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Fundacją, podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.

INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA:

Jeżeli Fundacja zdecyduje przetwarzać Twoje dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Ciebie, o tym innym celu oraz udzielimy  wszelkich innych stosownych informacji.

ZGODA:

Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Twoich danych. Taka zgoda może umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Twoje dane i na Twoje żądanie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Tobą celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do dostępu i poprawiania danych”  niniejszego dokumentu.

Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Twoich danych będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania wskazane w lit. a)-e) powyżej.

PRAWO DO SKARGI:

Jeżeli w Twojej opinii przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie narusza przepisy Rozporządzenia,
to przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.